Servicii Protectia muncii

Consultanta la indeplinirea tuturor obligatiilor angajatorilor din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca precum si in respectarea celorlalte normative legislative adiacente;

 

 1. Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Este o etapa principala si importanta inainte de inceperea activitatii lucratorului ,prin intermediul careia se informeaza asupra riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii in care isi va  desfasura activitatea,de asemenea  sunt cunoscute masurile de prevenire  si protectie  pentru evitarea  intamplarii  accidentelor de munca si imbolnavirii profesionale. Durata acestei instruiri se stabileste prin programul de instruire –testare si nu va fi mai mica de o ora asa cum este mentionat in H.G. 767/2016.

Instruirea poate fi efectuata de catre firma de  protectia muncii (SSM) cu care angajatorul are contract .

 1. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie.

Acest document se intocmeste in baza Evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala  si cuprinde masurile de natura organizatorica, tehnica, igienico-sanitara, resursele materiale si de alta natura menite sa contribuie la evitarea  sau diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.Pentru masurile de protectia  muncii  stabilite  se desemneaza persoana responsabila precum si termenul de indeplinire a acestora.

Acesta se va actualiza ori de cate ori apar riscuri noi ,respectiv echipamente, activitati care nu au fost luate in calcul in Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala .

 1. Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.

        Instructiunile proprii de protectia muncii  reprezinta documente interne ale societatii  care se elaboreaza pentru a 

        oferi informatii privind desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate in munca.

In functie de specificul fiecarei activitati  desfasurate  de  catre lucratori  intocmim instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca . Acestea sunt in folosul informarii si instruirii lucratorilor pentru a putea desfasura cat mai corect si in siguranta activitatea .In cadrul programului de instruire-testare vor fi cuprinse si prelucrate instructiunile de protectia muncii intocmite.Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca toti angajatii sa primeasca o instruire adecvata si suficienta in domeniul SSM- protectia muncii.

 

 1. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului.

        Conform legii 319/2006 in vederea    asigurării  condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea

       accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale,angajatorii au obligatia intocmirii acestora.

        In fisa de post a fiecarui angajat trebuie sa existe atributii  de SSM-protectia muncii,din care sa reiasa care sunt 

        raspunderile pe linia de protectia muncii  corespunzator functiilor exrcitate.

 

5.Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice.

         Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea lucratorilor.

         Evaluarea riscurilor are drept obiectiv  sa permita angajatorului adoptarea masurilor de prevenire/protectie 

         adecvate cu referire la prevenirea riscurilor profesionale,informarea lucratorilor,formarea lucratorilor,

         implementarea unui  sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a masurilor de protectia muncii.

          Intocmim  evaluari de riscuri in baza identificarii pericolelor existente,folosind motoda clasica  I.N.C.D.P.M.

           Principiul metodei  presupune identificarea tuturor factorilor de risc din locul de munca analizat pe baza unor liste de

         control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei

        maxim  previzibile.

 1. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

In conformitate cu Legea SSM angajatorul este obligat sa isi organizeze activitatile  de prevenire si protectie printre care si intocmirea unei documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor.

Cu ocazia instruirilor de protectia muncii  pregatim si prelucram filmulete , pliante, brosuri in concordanta cu specificul activitatii desfasurate de catre lucratori.

 1. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.

Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

 1. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii.

Angajatorul trebuie sa dispuna de programe de  instruire testare la nivelul societatii atat pentru  conductorii locurilor de munca,lucratori . La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.

 1. 8. Asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006 şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui.
 2. 9. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul societatii si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone. Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta tuturor lucratorilor care sunt zonele cu risc ridicat si specific .

 

 

 1. 10. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.

      In cadrul fiecarei  unitati/societati se afla zone cu risc ridicat si specific care pot pune in pericol securitatea si sanatatea lucratorilor. Pentru evitarea intamplarii evenimentelor  este necesar obligatoriu semnalizarea acestor zone (exemplu-tablou electric,prize etc)

 

 1. 11. Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.

   Angajatorul este obligat  sa tina evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor . Autorizarea este activitatea de evaluare si atestare care dovedeste competenta tehnica, capabilitatea si insusirea reglementarilor legale in vigoare a persoanelor fizice care pot sa realizeze si sa verifice anumite lucrari de specialitate prevazute de anumite regulamente sau instructiuni. Sunt categorii de personal autorizate in baza prescriptiilor tehnice ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR.

 1. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.

 

In baza documentelor tehnice specifice pentru fiecare echipament este necesara verificarea starii de functionare.

Spre exemplu un echipament tehnic pentru care se impune verificarea anuala ,este stingatorul.

Neverificarea in termen a acestuia ne poate determina o situatie in care utilizarea stingatorului ar fi imposibila.

 

 1. 13. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie.

 

In urma verificarilor asupra locurilor de munca se pot constata anumite deficiente pentru care este necesara remedierea acestora .Pentru a avea o buna si eficienta desfasurare a activitatii precum si siguranta angajatului putem propune anumite masuri de prevenire si protectie pe linia de protectia muncii.

 

 1. 14. Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de HG, emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile.

 

Exista medii de lucru unde conditiile de lucru impun anumite masuri de prevenire si protectie care trebuie respectate si gestionate cu strictete.Spre exemplu putem pune in discutie ca sunt anumite  echipamente care emit un nivel de zgomot peste limita admisa.Pentru depistarea acestui  nivel  se fac masuratori de specialitate ,in urma carora se stabilesc masurile de protectia muncii care trebuie implementate.Cum ar fi in acest caz purtarea obigatorie a antifoanelor sau castilor de protectie.

 

 1. 15. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

 

In urma Evaluarii riscurilor de accidntare si imbolnavire profesionala asupra fiecarui post de lucru,activitate se stabilesc masurile de prevenire si protectie menite sa protejeze securitatea si sanatatea lucratorului.Pentru desfasurarea corecta si in siguranta a activitatii,evitarea unor evenimente neplacute, in conformitate cu riscurile evaluate se vor stabili care sunt echipamnetele individuale de protectie necesare.

 

 1. 16. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 – 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

Evenimentul reprezintă accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată disparută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate. Prin accident de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare, se înţelege vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicatia acuta profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

Intocmirea dosarului de cercetare  este o etapă obligatorie pentru firme atunci când trebuie să investigheze un accident de muncă. Pregătirea dosarului pentru cercetarea unui accident de muncă este o obligație detaliată în normele pentru aplicarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Finalizarea investigării unui accident de muncă se face prin întocmirea dosarului de cercetare, care trebuie să cuprindă, printre altele, opisul actelor din dosar, procesul-verbal de cercetare, declarațiile accidentaților, declarațiile martorilor sau copiile fișelor de instruire individuală pentru SSM.

 1. 17. Întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108- 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

Orice eveniment intamplat in timpul programului de lucru ,legat de activitatea desfasurata ,de echipamentele de lucru ,de mediul de lucru ,precum si pe traseul de deplasare de acasa la serviciu/serviciu casa  va fi comunicat de indata conform prevederilor art. 26 si art. 27 alin. (1) din legea 319/2006.

Angajatorul va lua masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, pana la primirea acordului din partea organelor care efectueaza cercetarea, cu exceptia cazurilor in care mentinerea acestei stari ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune in pericol viata lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul muncii.

Pentru orice modificare a starii de fapt rezultata din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul sau legal va consemna pe propria raspundere, intr-un proces-verbal, toate modificarile efectuate dupa producerea evenimentului.

Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea imprejurarilor si a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

 Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu intocmirea unui dosar de cercetare.

 1. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit. d) din legea nr. 319/2006.

Angajatorul are obligatia  sa elaboreze pentru autoritatile competente si in conformitate cu reglementarile legale rapoarte privind accidentele de munca  suferite de lucratorii sai precum si  măsurile dispuse pentru prevenirea altor evenimente similare si indeplinirea   termenului  de raportare la inspectoratul teritorial de muncă privind realizarea măsurilor prevăzute

 1. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.

Cu ocazia controalelor inspectorilor de munca se pot constata anumite neconformitati pentru care se lasa anumite masuri de SSM . Acestea obligatoriu trebuie indeplinite intr-un timp stabilit prin nota de constatare.

 1. 21. Colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor din societate, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie.

Pentru indeplinirea eficienta a masurilor de protectia muncii se impune colaborarea cu alte compartimente sau colaboratori  din cadrul societatii cum ar fi medicul de medicina muncii . Acesta din urma cu ocazia controalelor asupra sanatatii lucratorilor poate tine evidenta corecta a sanatatii acestora.

 1. 22. Colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă.

In cadrul organizarii pe linia de protectia muncii a unui mediu de lucru pot exista mai multi angajatori.

Pentru asigurarea conditiilor de lucru si pentru evitarea evenimentelor de munca trebuie stabilita o colaborare intre acestia prin care se stabiliesc toate masurile de SSM .

 1. Urmărirea actualizării planului de avertizare a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare.
 2. 24. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Prin Regulamnetul  intern al societatii sau prin Contractul individual de munca  se pot prevedea sanctiuni sau stimulente pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul SSM.

 1. 25. Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alţi angajatori , inclusiv cu cele încheiate cu angajatori străini.

In cazul in care un angajator incheie contracte de prestari servicii cu alti angajatori, el are obligatia de a propune in cadrul acestor contracte clauze privind securitatea si sanatatea in munca – potrivit art. 15 alin (1) pct. 30 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, in contractele incheiate intre angajatori pentru prestarea de activitati si servicii vor fi prevazute clauze privind raspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea si inregistrarea unor eventuale accidente de munca – potrivit art. 175 din HG nr.  1425/2006.

 1. 26. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

 

Servicii Situatii de Urgenta

 1. 2. Se acorda consultanţă pentru Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor, art.19 lit.a), f), g), h), j),  Ordinul MAI.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, art.5, lit.a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n), OMAI 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, art.7, art.8, al.(1), art.9, lit a), si lit.b), art.10-20,  modificat si completat cu OMAI 786/2005).
 2. Efectuarea instruirii introductiv generale de aparare impotriva incendiilor.

Instructajul  introductiv general vizeaza  dobândirea de cunostinte cu privire la sistemul de acte normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta si actele normative specifice profilului operatorului economic sau institutiei, managementul situatiilor de urgenta la nivelul societatii, mijloacele tehnice  existente si planificarea resurselor pentru realizarea masurilor de protectie civila si de aparare impotriva incendiilor, modul de actiune în cazul producerii unei situatii de urgenta ca urmare a manifestarii unui tip de risc existent, actiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea si înlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane:

 • nou-angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă;
 • salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă;
 • lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri;
 • studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate.

Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu şi/sau de explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi de nivelul de pregătire al participanţilor, dar nu poate fi mai mică de 8 ore

 

 1. Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

În cadrul autorităților administrației publice centrale și al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului București, al consiliilor județene, municipale și ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale, al instituțiilor publice și al operatorilor economici, în funcție de nivelul riscului de incendiu și de specificul activității, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor:

 1. a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 2. b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;
 3. c) serviciu public voluntar sau privat pentru situații de urgență.

 În vederea îndeplinirii atribuțiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale și operatorii economici care nu au obligația, prin lege, să angajeze cel puțin un cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească și atribuții specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condițiile legii.

 1. Elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;

       Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune elaborarea, aprobarea  actelor de autoritate prin care se stabilesc   

       raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor . Acestea sunt:

 • dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
 • instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
 • dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
 • dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
 • convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;
 • dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.
 1. Elaborarea documentelor si evidentele specifice privind apararea impotriva incendiilor (documente legate de organizarea instruirilor, stabilirea atributiilor personalului pe linia apararii impotriva incendiilor, intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor la locurile de munca, intocmirea planului de evacuare a persoanelor si a planului de depozitare si evacuare a materialelor periculoase);
 • fişa obiectivului;
 • raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
 • registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat  proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
 • registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
 • evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatozilor construcţiei;
 • evidenţa exercitiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile în urma efectuării acestora;
 • fişele de instruire, conform reglementărilor specifice – sefilor punctelor de lucru, echipei de prima interventie, personalului – dupa caz;
 • rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
 • plan de interventie in caz de incendiu (la un număr de cel puțin 9 salariați angajați pe fiecare punct de lucru) – dupa caz;
 • plan de evacuare.

 

 

 1. Executarea de controale periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii starilor de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;