Consultanta la indeplinirea tuturor obligatiilor angajatorilor din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca precum si in respectarea celorlalte normative legislative adiacente; Majoritatea obligatiilor angajatorului din Legea 319/2006 sunt preluate prin responsabilitatile din contractul de prestari servicii:

Efectuarea instruirii introductiv generale in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Este o etapa principala si importanta inainte de inceperea activitatii lucratorului ,prin intermediul careia se informeaza asupra riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii in care isi va desfasura activitatea,de asemenea sunt cunoscute masurile de prevenire si protectie pentru evitarea accidentelor de munca si imbolnavirii profesionale, masurile de acordare a primului ajutor. Durata acestei instruiri se stabileste prin programul de instruire –testare si nu va fi mai mica de o ora asa cum este mentionat in H.G. 767/2016.Instruirea poate fi efectuata de catre firma de protectia muncii (SSM) cu care angajatorul are contract .

Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie

Planul de Prevenire si Protectie este cel mai important document ce ar trebui implementat in urma ierarhizarii riscurilor. Din pacate majoritatea angajatorilor se rezuma la a avea documentul si nu parcurg pasul de importanta maxima a implementarii masurilor.

Acest document se intocmeste in baza Evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si cuprinde masurile de natura organizatorica, tehnica, igienico-sanitara, si de alta natura, menite sa contribuie la evitarea sau diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.Pentru masurile de protectia muncii stabilite se desemneaza persoana responsabila precum si termenul de indeplinire a acestora si se vor aloca resursele materiale si umane necesare implementarii actiunilor stabilite.

Acesta se va actualiza ori de cate ori apar riscuri noi, respectiv echipamente, activitati care nu au fost luate in calcul in Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala .

Elaborarea de instrucţiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.

Instructiunile proprii de protectia muncii reprezinta documente interne ale societatii care se elaboreaza pentru a oferi informatii privind desfasurarea activitatii in conditii bune de securitate si sanatate in munca.

In functie de specificul fiecarei activitati desfasurate de catre lucratori intocmim instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca . Acestea sunt in folosul informarii si instruirii lucratorilor pentru a putea desfasura cat mai corect si in siguranta activitatea .In cadrul programului de instruire-testare vor fi cuprinse si prelucrate instructiunile de protectia muncii aprobate de catre angajator.Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca toti angajatii sa primeasca o instruire adecvata si suficienta in domeniul SSM- protectia muncii. Instructiunile proprii vor fi elaborate pe baza documentatiilor tehnice puse la dispozitie (pe baza cartilor tehnice furnizate de producator, a fiselor cu date de securitate, etc)

Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă si a situatiilor de urgenta, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului.

In fisa de post a fiecarui angajat trebuie sa existe atributii de SSM si SU,din care sa reiasa care sunt atributiile pe linie de protectia muncii corespunzator functiilor exercitate, respectiv in cazul conducatorilor locurilor de munca cele de instruire a personalului din subordine.

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca

(executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice.

Evaluarea riscurilor privind accidentarea si imbolnavirea profesionala se efectueaza utilizand una dintre metodele agreate (care sa ia in considerare toate cele patru componente ale sistemului de munca) si are ca scop final implementarea riscurilor dupa identificare, cuantificare si ierarhizare.

Principiul metodei presupune identificarea tuturor factorilor de risc din locul de munca analizat pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxim previzibile.

Procesul de evaluare a riscurilor este unul subiectiv si ar trebui sa se desfasoare sub forma unei comisii la care in mod obligatoriu sa participe reprezentanti ai angajatorului, chiar si medicul de medicina muncii.

Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite.

Instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii.

Angajatorul trebuie sa dispuna de programe de instruire testare la nivelul societatii atat pentru conducatorii locurilor de munca cat si pentru lucratori. La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.

Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

Zonele cu risc ridicat si specific sunt acele zone in care s-au identificat riscuri cu consecinte posibile deces sau invaliditate. Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific trebuie sa contina nominalizarea si localizarea acestor zone in cadrul societatii si masurile stabilite in urma evaluarii riscurilor pentru aceste zone. Angajatorul trebuie sa aduca la cunostinta tuturor lucratorilor care sunt zonele cu risc ridicat si specific .

Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.

Evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor.

Angajatorul este obligat sa tina evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor . Autorizarea este activitatea de evaluare si atestare care dovedeste competenta tehnica, capabilitatea si insusirea reglementarilor legale in vigoare a persoanelor fizice care pot sa realizeze si sa verifice anumite lucrari de specialitate prevazute de anumite regulamente sau instructiuni. Sunt categorii de personal autorizate in baza prescriptiilor tehnice ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR, sau pentru lucrari de natura electrica, etc.

Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie.

In urma verificarilor asupra locurilor de munca se pot constata anumite neconformitati pentru care este necesara remedierea acestora .Pentru a avea o buna si eficienta desfasurare a activitatii precum si siguranta angajatului putem propune anumite masuri de prevenire si protectie pe linia de protectia muncii. Emitem rapoarte de vizita cu astfel de propuneri in urma vizitelor la punctele de lucru.

Întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de legislatia specifica, emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din legea nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile.

Exista medii de lucru unde conditiile de lucru impun anumite masuri de prevenire si protectie care trebuie respectate si gestionate cu strictete.Spre exemplu putem pune in discutie ca sunt anumite echipamente care emit un nivel de zgomot peste limita admisa.Pentru depistarea acestui nivel se fac masuratori de specialitate, in urma carora se stabilesc masurile de protectia muncii care trebuie implementate.

Prioritatea o constituie implementarea masurilor de protectie colectiva respectiv renuntarea la ceea ce este periculos sau inlocuirea a ceea ce este periculos cu mai putin periculos, reducerea numarului de lucratori expusi sau a timpului de expunere. In ultima instanta echipamentul individual de protectie poate reduce consecintele in cazul expunerii la risc.

Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

In urma Evaluarii Riscurilor de Accidntare si Imbolnavire Profesionala asupra fiecarui post de lucru/activitate se stabilesc masurile de prevenire si protectie menite sa protejeze securitatea si sanatatea lucratorului.Pentru desfasurarea corecta si in siguranta a activitatii,evitarea unor evenimente neplacute, in conformitate cu riscurile evaluate se vor stabili care sunt echipamnetele individuale de protectie necesare.

Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 – 142 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.

In terminologia specifica evenimentelor de munca apar notiunile de eveniment, accident usor, accident de munca, accident de traseu, accident in afara muncii, accident colectiv, incident periculos, situatie de pericol grav si iminent.

Prin accident de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare, se înţelege vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicatia acuta profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

Primul pas dupa intamplarea evenimentului este comunicarea evenimentului catre inspectoratul teritorial de munca de pe raza locului producerii evenimentului.

In cazul in care evenimentul implica incapacitate de munca, intocmirea dosarului de cercetare este o etapă obligatorie pentru angajator. Finalizarea investigării unui accident de muncă se face prin avizarea dosarului de cercetare, care trebuie să cuprindă, printre altele, opisul actelor din dosar, procesul-verbal de cercetare, declarațiile accidentaților, declarațiile martorilor sau copiile fișelor de instruire individuală pentru SSM, etc

Angajatorul va lua masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, pana la primirea acordului din partea organelor care efectueaza cercetarea, cu exceptia cazurilor in care mentinerea acestei stari ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune in pericol viata lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul muncii.

Pentru orice modificare a starii de fapt rezultata din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul sau legal va consemna pe propria raspundere, intr-un proces-verbal, toate modificarile efectuate dupa producerea evenimentului.

Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea imprejurarilor si a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Prin Regulamnetul intern al societatii sau prin Contractul individual de munca se pot prevedea sanctiuni sau stimulente pe criteriul ne/indeplinirii atributiilor in domeniul SSM.

Propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări servicii cu alţi angajatori , inclusiv cu cele încheiate cu angajatori străini.

In cazul in care un angajator incheie contracte de prestari servicii cu alti angajatori, el are obligatia de a propune in cadrul acestor contracte clauze privind securitatea si sanatatea in munca – potrivit art. 15 alin (1) pct. 30 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, in contractele incheiate intre angajatori pentru prestarea de activitati si servicii vor fi prevazute clauze privind raspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea si inregistrarea unor eventuale accidente de munca – potrivit art. 175 din HG nr. 1425/2006.