Servicii Protectia Muncii

Consultanta la indeplinirea tuturor obligatiilor angajatorilor din Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca precum si in respectarea celorlalte normative legislative adiacente;

Este o etapa principala si importanta inainte de inceperea activitatii lucratorului ,prin intermediul careia se informeaza asupra riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii in care isi va desfasura activitatea,de asemenea sunt cunoscute masurile de prevenire si protectie pentru evitarea intamplarii accidentelor de munca si imbolnavirii profesionale. Durata acestei instruiri se stabileste prin programul de instruire –testare si nu va fi mai mica de o ora asa cum este mentionat in H.G. 767/2016. Instruirea poate fi efectuata de catre firma de protectia muncii (SSM) cu care angajatorul are contract .

Acest document se intocmeste in baza Evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si cuprinde masurile de natura organizatorica, tehnica, igienico-sanitara, resursele materiale si de alta natura menite sa contribuie la evitarea sau diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.Pentru masurile de protectia muncii stabilite se desemneaza persoana responsabila precum si termenul de indeplinire a acestora.
Acesta se va actualiza ori de cate ori apar riscuri noi ,respectiv echipamente, activitati care nu au fost luate in calcul in Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala .

Instructiunile proprii de protectia muncii reprezinta documente interne ale societatii care se elaboreaza pentru a
oferi informatii privind desfasurarea activitatii in conditii de securitate si sanatate in munca.
In functie de specificul fiecarei activitati desfasurate de catre lucratori intocmim instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca . Acestea sunt in folosul informarii si instruirii lucratorilor pentru a putea desfasura cat mai corect si in siguranta activitatea .In cadrul programului de instruire-testare vor fi cuprinse si prelucrate instructiunile de protectia muncii intocmite.Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca toti angajatii sa primeasca o instruire adecvata si suficienta in domeniul SSM- protectia muncii.

Conform legii 319/2006 in vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale,angajatorii au obligatia intocmirii acestora.
In fisa de post a fiecarui angajat trebuie sa existe atributii de SSM-protectia muncii,din care sa reiasa care sunt raspunderile pe linia de protectia muncii corespunzator functiilor exrcitate.

Angajatorul are obligatia generala de a asigura starea de securitate si de a proteja sanatatea lucratorilor.
Evaluarea riscurilor are drept obiectiv sa permita angajatorului adoptarea masurilor de prevenire/protectie
adecvate cu referire la prevenirea riscurilor profesionale,informarea lucratorilor,formarea lucratorilor,
implementarea unui sistem de management care sa permita aplicarea efectiva a masurilor de protectia muncii.
Intocmim evaluari de riscuri in baza identificarii pericolelor existente,folosind motoda clasica I.N.C.D.P.M.
Principiul metodei presupune identificarea tuturor factorilor de risc din locul de munca analizat pe baza unor liste de
control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei
maxim previzibile.

In conformitate cu Legea SSM angajatorul este obligat sa isi organizeze activitatile de prevenire si protectie printre care si intocmirea unei documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor.
Cu ocazia instruirilor de protectia muncii pregatim si prelucram filmulete , pliante, brosuri in concordanta cu specificul activitatii desfasurate de catre lucratori.

Angajatorul trebuie sa dispuna de programe de instruire testare la nivelul societatii atat pentru conductorii locurilor de munca,lucratori . La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.

Asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui.Situatia de pericol grav si iminent este definita in lege si se refera la situatia aparuta careia ii lipseste doar factorul declansator. De exemplu situatia acumularii de gaz metan, lucrul intr-o cladire cu potential de prabusire, spargerea unui rezervor de combustibil, etc.

Evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 319/2006.Zonele cu risc ridicat si specific sunt acelea in care se pot intmpla evenimente cu consecinta deces sau invaliditate.De exemplu zone in apropierea benzilor rulante, zone aflate la inaltime unde exista pericolul de cadere, zone din camere tehnice, etc.

Angajatorul trebuie sa dispuna de programe de instruire testare la nivelul societatii atat pentru conductorii locurilor de munca,lucratori . La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire asistata de calculator.

Angajatorul este obligat sa tina evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor . Autorizarea este activitatea de evaluare si atestare care dovedeste competenta tehnica, capabilitatea si insusirea reglementarilor legale in vigoare a persoanelor fizice care pot sa realizeze si sa verifice anumite lucrari de specialitate prevazute de anumite regulamente sau instructiuni. Sunt categorii de personal autorizate in baza prescriptiilor tehnice ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – ISCIR.

In baza documentelor tehnice specifice pentru fiecare echipament este necesara verificarea starii de functionare.
Spre exemplu un echipament tehnic pentru care se impune verificarea anuala ,este stingatorul.
Neverificarea in termen a acestuia ne poate determina o situatie in care utilizarea stingatorului ar fi imposibila.

In baza documentelor tehnice specifice pentru fiecare echipament este necesara verificarea starii de functionare.
Spre exemplu un echipament tehnic pentru care se impune verificarea anuala ,este stingatorul.
Neverificarea in termen a acestuia ne poate determina o situatie in care utilizarea stingatorului ar fi imposibila.

Exista medii de lucru unde conditiile de lucru impun anumite masuri de prevenire si protectie care trebuie respectate si gestionate cu strictete.Spre exemplu putem pune in discutie ca sunt anumite echipamente care emit un nivel de zgomot peste limita admisa.Pentru depistarea acestui nivel se fac masuratori de specialitate ,in urma carora se stabilesc masurile de protectia muncii care trebuie implementate.Cum ar fi in acest caz purtarea obigatorie a antifoanelor sau castilor de protectie.

Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din societate şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

Evenimentul reprezintă accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situaţia de persoană dată disparută sau accidentul de traseu ori de circulaţie, în condiţiile în care au fost implicate persoane angajate. Prin accident de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare, se înţelege vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicatia acuta profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.
Intocmirea dosarului de cercetare este o etapă obligatorie pentru firme atunci când trebuie să investigheze un accident de muncă. Pregătirea dosarului pentru cercetarea unui accident de muncă este o obligație detaliată în normele pentru aplicarea Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
Finalizarea investigării unui accident de muncă se face prin întocmirea dosarului de cercetare, care trebuie să cuprindă, printre altele, opisul actelor din dosar, procesul-verbal de cercetare, declarațiile accidentaților, declarațiile martorilor sau copiile fișelor de instruire individuală pentru SSM.

Orice eveniment intamplat in timpul programului de lucru ,legat de activitatea desfasurata ,de echipamentele de lucru ,de mediul de lucru ,precum si pe traseul de deplasare de acasa la serviciu/serviciu casa va fi comunicat de indata conform prevederilor art. 26 si art. 27 alin. (1) din legea 319/2006.
Angajatorul va lua masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea evenimentului, pana la primirea acordului din partea organelor care efectueaza cercetarea, cu exceptia cazurilor in care mentinerea acestei stari ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune in pericol viata lucratorilor si a celorlalti participanti la procesul muncii.
Pentru orice modificare a starii de fapt rezultata din producerea evenimentului, angajatorul sau reprezentantul sau legal va consemna pe propria raspundere, intr-un proces-verbal, toate modificarile efectuate dupa producerea evenimentului.
Cercetarea evenimentelor are ca scop stabilirea imprejurarilor si a cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementarilor legale incalcate, a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare si, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.
Cercetarea evenimentelor se va finaliza cu intocmirea unui dosar de cercetare.

Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din societate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin (1) lit. d) din legea nr. 319/2006.

Cu ocazia controalelor inspectorilor de munca se pot constata anumite neconformitati pentru care se lasa anumite masuri de SSM . Acestea obligatoriu trebuie indeplinite intr-un timp stabilit prin nota de constatare.

Pentru indeplinirea eficienta a masurilor de protectia muncii se impune colaborarea cu alte compartimente sau colaboratori din cadrul societatii cum ar fi medicul de medicina muncii . Acesta din urma cu ocazia controalelor asupra sanatatii lucratorilor poate tine evidenta corecta a sanatatii acestora.

In cadrul organizarii pe linia de protectia muncii a unui mediu de lucru pot exista mai multi angajatori.
Pentru asigurarea conditiilor de lucru si pentru evitarea evenimentelor de munca trebuie stabilita o colaborare intre acestia prin care se stabiliesc toate masurile de SSM .

Urmarirea actualizarii planului de avertizare a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare. In cazul in care sunt introduse mijloace noi de productie sau sunt desfasurate activitati noi, se va actualiza evaluarea riscului de accidentare si imbolnavire profesionala si planul de prevenire si protectie.

Prin Regulamnetul intern al societatii sau prin Contractul individual de munca se pot prevedea sanctiuni sau stimulente pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul SSM.

In cazul in care un angajator incheie contracte de prestari servicii cu alti angajatori, el are obligatia de a propune in cadrul acestor contracte clauze privind securitatea si sanatatea in munca – potrivit art. 15 alin (1) pct. 30 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, in contractele incheiate intre angajatori pentru prestarea de activitati si servicii vor fi prevazute clauze privind raspunderile referitoare la comunicarea, cercetarea si inregistrarea unor eventuale accidente de munca – potrivit art. 175 din HG nr. 1425/2006.

Intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati. Pentru desfasurarea activitatilor de protectia muncii se aloca la inceputul anului un buget estimat si se repartizeaza resursele umane pentru desfasurarea acestor activitati.