Servicii Situatii de Urgenta

Se acorda consultanţă pentru Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu legislaţia în vigoare (Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art.19 lit.a), f), g), h), j), Ordinul MAI.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, art.5, lit.a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n), OMAI 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, art.7, art.8, al.(1), art.9, lit a), si lit.b), art.10-20, modificat si completat cu OMAI 786/2005).

1) Efectuarea instruirii introductiv generale de aparare impotriva incendiilor.

Instructajul introductiv general vizeaza dobândirea de cunostinte cu privire la sistemul de acte normative care reglementeaza managementul situatiilor de urgenta si actele normative specifice profilului operatorului economic sau institutiei, managementul situatiilor de urgenta la nivelul societatii, mijloacele tehnice existente si planificarea resurselor pentru realizarea masurilor de protectie civila si de aparare impotriva incendiilor, modul de actiune în cazul producerii unei situatii de urgenta ca urmare a manifestarii unui tip de risc existent, actiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea si înlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta. La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane:
• nou-angajaţii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă;
• salariaţii transferaţi de la o unitate la alta sau detaşaţi în unitatea respectivă;
• lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri;
• studenţii şi elevii din şcoli şi licee aflaţi în practică de specialitate.

Durata instructajului introductiv general se stabileşte prin reglementări interne, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu şi/sau de explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unităţilor din punct de vedere al protecţiei civile, precum şi de nivelul de pregătire al participanţilor, dar nu poate fi mai mică de 8 ore.

2) Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

În cadrul autorităților administrației publice centrale și al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului București, al consiliilor județene, municipale și ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale, al instituțiilor publice și al operatorilor economici, în funcție de nivelul riscului de incendiu și de specificul activității, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor:

a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situații de urgență.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale și operatorii economici care nu au obligația, prin lege, să angajeze cel puțin un cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească și atribuții specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condițiile legii.

3) Elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune elaborarea, aprobarea actelor de autoritate prin care se stabilesc
raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor.
Acestea sunt:

• dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
• instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
• dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
• dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
• convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile;
• dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
• măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

4) Elaborarea documentelor si evidentele specifice privind apararea impotriva incendiilor (documente legate de organizarea instruirilor, stabilirea atributiilor personalului pe linia apararii impotriva incendiilor, intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor la locurile de munca, intocmirea planului de evacuare a persoanelor si a planului de depozitare si evacuare a materialelor periculoase);

• fişa obiectivului;
• raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
• registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
• registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
• evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatozilor construcţiei;
• evidenţa exercitiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile în urma efectuării acestora;
• fişele de instruire, conform reglementărilor specifice – sefilor punctelor de lucru, echipei de prima interventie, personalului – dupa caz;
• rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
• plan de interventie in caz de incendiu (la un număr de cel puțin 9 salariați angajați pe fiecare punct de lucru) – dupa caz;
• plan de evacuare.

5) Executarea de controale periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii starilor de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;